1.      Adatkezelés

 

1.1.      Az adatai elküldésével Ön hozzájárul, hogy a megadott elérhetőségek valamelyikén megkeressük a személyes kapcsolatfelvétel érdekében.

1.2.      Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a.) pontja biztosítja.

1.3.      Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel érdekében megadott adatokon kívül további személyes adatokat ne adjon meg. (Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.)

1.4.      A kapcsolatfelvétel érdekében küldött adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy a személyes találkozót létrehozzuk, adatait ettől eltérő célra nem használjuk fel. (Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.)

1.5.      Az adatkezelés az adatok megadásával kezdődik.

1.6.      A kapott adatokat addig kezeljük, amíg a személyes találkozó létre nem jön. A személyes találkozót követően az annak során kapott adatokat kezeljük, melyre nem az itt megadott feltételek vonatkoznak.

1.7.      Személyes találkozó létrejötte esetén a honlapon keresztül megadott adatokat azonnal, személyes találkozó létrejöttének hiányában az elküldéstől számított 30 napon belül, véglegesen töröljük.

1.8.      Az adatok törlését bármikor kérheti.

1.9.      Adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy az adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

1.10.      A megadott adatok helyesbítését – például azok megváltozása esetén – bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre helyesbítjük, a téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést az erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra megadott e-mail címre küldünk.

1.11.  Az adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a hozzánk eljuttatott személyes adatainak védelmére, és kiemelt figyelmet fordítunk a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal

1.12.  A személyes adatai biztonsága érdekében olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmazunk, amelyek megakadályozzák az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését

1.13.  Az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk a kezelt adatairól és az adatkezelés módjáról.

1.14.  Amennyiben az adatok kezelésével kapcsolatosan bármilyen problémát észlel, vagy tudomást szerez arról, hogy adataihoz illetéktelenek fértek hozzá, úgy a weboldalon keresztül bejelentheti, amely alapján a jogszabályokkal összhangban és határidőben megtesszük a megfelelő lépéseket.    

1.15.  Személyes adatai védelmének érdekében az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat, vagy jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti.

1.16.  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

1.17.  Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

1.18.  Kérjük, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak hozzánk.

 

 

2. COOKIE TÁJÉKOZTATÓ            Cookie=Süti

Mint, sokan mások is, mi is használunk automatikus adatgyűjtési technológiákat, amikor meglátogatja Weboldalunkat.

Tehát, mi is használunk Sütiket és esetleg más kapcsolódó technológákat.

            A Weboldal használatával elfogadja a Sütik használatát, valamint a kapcsolódó szabályzatokat, tájékoztatókat. Sütik tekintetében      Önnek módjában van választani, mely sütik használatát fogadja el, vagy esetleg semmilyen sütit nem fogad el.[1] 

Ha nem fogadja el a Sütik használatát, ez jogában áll; ekkor csak az elengedhetetlen sütik használata történik meg, mely sütik elengedhetetlenek a Weboldal megfelelő működéséhez. Amennyiben semmilyen sütit nem fogad el, annak következménye lehet, hogy a Weboldal használhatatlanná válik.

Mik azok a Sütik?

A Sütik, olyan kis méretű adatfájlok, melyet a Weboldalunk küld a web böngészőnek[2] . A Sütiket az Ön web böngészője tárolja és ezek a Sütik engedélyezik, hogy egy weboldal, jelen esetben a mi Weboldalunk felismerje a böngészőt vagy mobil eszközt. A web böngésző és a mobil eszközök meg tudják ezt az információt osztani más emberekkel.

Mi az alábbi típusú Sütiket használhatjuk, melyek elfogadásához kérjük hozzájárulását:

Szükséges Süti: ezen Sütik elengedhetetlenek a Weboldal optimális működéséhez. Ezek el nem fogadása eredményezheti, hogy a Weboldal használhatatlanná válik, nem működik megfelelően.

Statisztikai célú Süti:[3]  tartalmazzák azon információkat, milyen más oldalak kerültek megnézésre a Weboldalon és segítenek nekünk elemezni, mely oldalakat, aloldalakat látogatják. Ezek a sütik segítenek nekünk, hogy minél jobb Látogatói élményt nyújthassunk a jövőben a Weboldal fejlesztésével. Mi használhatunk Sütiket olyan célból is, mellyel lemérjük, a Weboldalon esetlegesen megjelenő hirdetések hatékonyságát.

Személyre szabott és marketing célú Sütik:[4]  ezekre a Sütikre a számítógépe vagy a mobil eszköze emlékszik, amikor Ön meglátogatja a Weboldalunkat. Emlékeznek a beállításaira és preferenciáira. Emlékezhetnek, mit látogatott már mielőtt a Weboldalt újra felkereste, így ajánlhatnak olyan tartalmakat, melyek érdekelhetik az előzmények alapján.

Emellett, érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (session) sütik: ezeknek a sütiknek az érvényességi ideje kizárólag az aktuális munkamenetre korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során).

A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a Látogató számítógépéről.

Állandó vagy mentett sütik: az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó/Látogató törölheti őket.

Belső és külső sütik: amennyiben a meglátogatott Weboldal webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

 

Süti beállítások és kezelésük

Ha nem kéri, vagyis tiltja a Sütiket, akkor is láthat hirdetéseket, de lehetséges, hogy nem lesznek relevánsak Önnek, nem lesz személyre szabott.

A legtöbb web böngésző engedélyezi, hogy kikapcsolja, tiltsa a Sütiket. Ezt a web böngészőben leellenőrizhető: a web böngésző → Settings/Beállítások vagy Help/Segítség menüjében, hogy miként kell beállítani. Azonban, szeretnénk felhívni a figyelmet újra, hogy amennyiben ezt választja, a Weboldalunk nem megfelelő működését, vagy a felhasználói élmény csökkenését okozhatja.

Alternatív megoldásként, Ön visszautasíthatja a kiválasztott Sütiket.